skip to Main Content

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden van IPEX NV (hierna “IPEX” genoemd)

 

IPEX NV, Avenue Landas 5, 1480 Saintes. KBO/BTW: BE 0429 119 090

 

 1. Toepassingsgebied en aanvaarding
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geregistreerde e-maildienst zoals beschreven in artikel 2 (hierna de “SRE”) die door IPEX aan haar klanten wordt aangeboden, rechtstreeks op zijn website of via een medium ontwikkeld door een derde zoals een mobiele applicatie, software of website.
  • Behoudens de uitdrukkelijk voor consumenten bestemde voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op zowel consumenten als professionele klanten (hierna te noemen “Gebruikers”).
  • Deze algemene voorwaarden vormen het contract met betrekking tot de SRE tussen IPEX en de Gebruiker, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de Gebruiker of van derden die de SRE op hun medium toestaan of aanbieden. Bij de bevestiging van zijn bestelling bij IPEX, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die eveneens op elk moment beschikbaar zijn op de website https://www.ipexgroup.com/terms-conditions-digitaal-aangetekend-recommande-digital/ heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard.
 2. Werking van de SRE
  • IPEX levert een dienst voor het verzenden, volgen en archiveren van aangetekende elektronische post. De aan de Gebruiker aangeboden dienst omvat het bewijs van de verwerking van de verstrekte gegevens, het bewijs van de afwezigheid van enige wijziging, verlies, diefstal of ongeoorloofde wijziging van de gegevens, het bewijs van de verzending en ontvangst van de gegevens naar het door de Gebruiker opgegeven adres, alsmede het tijdstip en de datum van de verschillende handelingen.
  • De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat IPEX verschillende soorten SRE’s aanbiedt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (hierna de “eIDAS-verordening”). De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de ontvankelijkheid en de rechtsgevolgen van de verschillende soorten SRE kunnen variëren. Voor meer informatie over de verschillende SRE’s die IPEX aanbiedt, kan de gebruiker de website raadplegen: https://www.digitaalaangetekend.be/diensten-2/digitaal-aangetekend/.
  • Om de SRE te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker verbinding maken met het platform voor elektronische aangetekende zendingen en moet hij alle voor de verzending vereiste gegevens invoeren, met inbegrip van het e-mailadres van de ontvanger, het doel van de verzending en de bijlage.
  • De geautomatiseerde gegevens (hierna de “Logs”) die in de computersystemen van IPEX of haar onderaannemer worden bijgehouden, worden als voldoende en onafhankelijk bewijs beschouwd en vormen het bewijs van communicatie, soorten diensten, overeenkomsten en betalingen tussen de partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 3. Rechten en verplichtingen van de partijen
  • IPEX verbindt zich ertoe om naar beste vermogen de goede werking van de SRE te waarborgen. IPEX behoudt zich echter het recht voor om de werking van de SRE op te schorten voor testen, audits, werkzaamheden ter verbetering van het netwerkverkeer, onderhoud, serverupdates, in geval van een storing of dreigende storing, zonder dat IPEX aan de Gebruiker enige garantie of vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd is.
  • De Gebruiker erkent dat de SRE wordt uitgevoerd onmiddellijk nadat de Gebruiker zijn bestelling heeft voltooid. Bijgevolg doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk herroepingsrecht in dit verband op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht.
  • De Gebruiker verbindt zich ertoe om op duidelijke, leesbare en volledige wijze zijn contactgegevens en in het bijzonder een geldig e-mailadres, de via de SRE’s door te geven gegevens en de exacte en volledige e-mailadressen van de ontvanger door te geven. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het bestaan en de juistheid van deze gegevens. IPEX is in geen geval aansprakelijk voor de juistheid van de door de gebruiker verstrekte gegevens.
  • De Gebruiker zal zich onthouden van elk ongeoorloofd gebruik van de SRE en van elke schending van de toepasselijke wetgeving. IPEX kan verplichtingen jegens de Gebruiker opschorten indien de Gebruiker in strijd handelt met de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden, op welke wijze dan ook, zonder dat IPEX enige garantie of vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd is aan de Gebruiker.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen op het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de SRE, inclusief een veilig wachtwoord, een up-to-date besturingssysteem en een antivirus.
  • Dit contract wordt niet door IPEX voor de Gebruiker gearchiveerd en de Gebruiker moet zijn exemplaar van het contract zelf bewaren.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om de SRE of een deel van de dienst te leveren met een of meer onderaannemers.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om de SRE op elk moment aan te passen, te verbeteren en bij te werken. Indien de aanpassing leidt tot een aanzienlijk verschil in het gebruik van de SRE, zal de Gebruiker binnen een redelijke termijn worden geïnformeerd.
 4. Betaling van de SRE
  • Indien de SRE wordt besteld via de toepassing, de software of de website van IPEX of een derde die de betaling van de dienst op zich neemt, stemt de Gebruiker ermee in dat de betaling wordt gedebiteerd van zijn bankrekening of kredietkaart of gefactureerd door IPEX of de derde, naargelang het geval. Elke bestelling van een SRE of elke IPEX factuur is contant betaalbaar. In de aangegeven prijzen zijn alle belastingen inbegrepen. Het niet afleveren van een zending door een onjuist adres, een fout van de gebruiker of omwille van enige andere reden buiten de macht van IPEX om, schort de verplichting tot betaling van de diensten niet op of annuleert deze niet.
  • Bij niet-betaling op de vervaldag is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse rente verschuldigd van 1% op het verschuldigde bedrag. De Gebruiker is ook automatisch een bijkomende contractuele schadevergoeding van 15% verschuldigd, met een minimum van 15 euro.
  • Bij niet-betaling op de overeengekomen datum behoudt IPEX zich tevens het recht voor om de verdere uitvoering van de diensten voor de Gebruiker onmiddellijk op te schorten.
 5. Aansprakelijkheid van de partijen
  • Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het gebruik van de SRE aan te passen aan de precieze en concrete kenmerken van zijn behoeften. IPEX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruiker om de SRE te gebruiken, noch voor zijn keuze om gebruik te maken van een gekwalificeerde of ongekwalificeerde dienst in de zin van het eIDAS-reglement. De Gebruiker erkent eveneens dat de SRE niet alle aangetekende zendingen kan vervangen, in het bijzonder deze die wettelijk of contractueel verplicht zijn.
  • IPEX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de door te geven gegevens. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verzonden gegevens, de keuze van het transmissiekanaal en het adres van de ontvanger. IPEX verbindt zich ertoe geen toegang te krijgen tot de inhoud van de aangetekende elektronische post, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker of de autoriteiten. IPEX kan niet garanderen dat de door de Gebruiker bijgevoegde bestanden vrij zijn van virussen of andere kwaadaardige programma’s en kan evenmin systematisch controleren of de inhoud van de aangetekende elektronische post niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. IPEX behoudt zich echter het recht voor om de dienst op te schorten of te beëindigen als IPEX gegronde redenen heeft om te vermoeden dat de inhoud van de geregistreerde elektronische post een virus, spam of in strijd met de toepasselijke wetgeving kan zijn.
  • Voor zover wettelijk toegestaan, kan IPEX niet aansprakelijk worden gesteld:
   • omdat de ontvanger weigert de hem toegezonden elektronische aangetekende brief te openen;
   • als gevolg van het niet voltooien van de zendingen in geval van onbeschikbaarheid van de ontvanger, hetzij door een onjuist adres dat door de gebruiker is doorgegeven, hetzij door een probleem met de prestaties van de e-mailserver van de ontvanger;
   • voor het niet afgeven van een aangetekende brief. De aansprakelijkheid van IPEX in verband met de aangetekende postdienst is beperkt tot het indienen van de aangetekende brief op het postkantoor;
   • indien de schade het gevolg is van nalatigheid of fout van de Gebruiker of van het al dan niet opzettelijk niet nakomen door de Gebruiker van de verplichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de geldende wettelijke bepalingen en enige andere overeenkomst tussen de Partijen;
   • voor enige schade of verlies waarvan bewezen of beweerd wordt dat het zich heeft voorgedaan als gevolg van of in verband met het gebruik van inhoud, reclame, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of andere externe bronnen waarnaar de IPEX-website verwijst;
   • voor elke onderbreking van de SRE indien deze het gevolg is van onderhoud, netwerkstoring of -verlies, of computerinbraak: deze situaties worden beschouwd als gevallen van overmacht. In geval van een onderbreking van de SRE, zal IPEX de Gebruikers op haar website in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van het begin en het einde van de onderbreking.
   • voor alle indirecte schade, met inbegrip van inkomstenderving, verlies van gegevens of kansen, winstderving, imago- of reputatieschade van de Gebruiker, enz.
  • Binnen de door de wet toegestane maximumgrenzen en zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande uitsluitingen, kan IPEX in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hoger is dan het bedrag dat daadwerkelijk door de Gebruiker voor de desbetreffende dienst is betaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de omvang van zijn schade te beperken zodra deze wordt ontdekt door passende maatregelen te nemen.
  • Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld indien zij door onvoorziene, onweerstaanbare en externe omstandigheden (“overmacht”) geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Naast de gevallen die van oudsher in de jurisprudentie als gevallen van overmacht worden erkend, is deze clausule ook van toepassing in geval van vernietiging van computerapparatuur, computeraanvallen of piraterij, volledige of gedeeltelijke blokkering van de bandbreedte, verwijdering of een tijdelijk of permanent verbod, om welke reden dan ook, op de toegang tot het internet, de netwerken of de telecommunicatiemiddelen, waarvan de oorzaak buiten de controle of de controle van de partijen ligt.
 6. Klacht
  • De Gebruiker die een klacht wenst in te dienen, stuurt binnen de acht dagen na de levering van de SRE een e-mail naar IPEX op het adres infobe@ipexgroup.com. Anders kan de klacht niet ontvankelijk worden verklaard. Een klacht schort de verplichting tot betaling volgens de tussen partijen gemaakte afspraken niet op.
 7. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
  • IPEX verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de elektronische correspondentie tussen de Gebruiker en de ontvangers ervan te waarborgen en geen toegang te krijgen tot de inhoud van de geregistreerde elektronische post, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker of de autoriteiten.
  • IPEX voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (AVG). IPEX’s privacy policy is https://www.ipexgroup.com/privacy-policy/.
 8. Intellectueel Eigendom
  • De diensten, de website en de inhoud ervan, de mobiele toepassing en de inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle grafische, visuele, geluids-, fotografische en tekstuele elementen, de architectuur van de website, zijn het exclusieve eigendom van IPEX of hun respectieve eigenaars. Het is verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren en reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPEX.
  • Het merk en logo IPEX, evenals de bedrijfsnamen en de bijbehorende onderscheidende tekens, zijn het exclusieve eigendom van IPEX. De reproductie of weergave van het geheel of een deel van deze tekens is ten strengste verboden en moet schriftelijk worden goedgekeurd door IPEX.
  • IPEX behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen elke persoon die deze clausule schendt en om civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid te aanvaarden.
 9. Slotbepalingen
  • IPEX behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijziging is pas van kracht nadat de Gebruiker hiervan op geldige wijze in kennis is gesteld en voor elke SRE-bestelling die na die datum wordt geplaatst.
  • Het feit dat IPEX op een bepaald moment van de Gebruiker niet verlangt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt, doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van IPEX om op enig moment daarna nakoming te eisen. Het feit dat IPEX afziet van enige schending door de Gebruiker van enige bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand door IPEX van enige andere schending van dezelfde of enige andere bepaling, noch een verklaring van afstand van de verplichting in kwestie.
  • De eventuele nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.
  • De relatie tussen de Gebruiker en IPEX wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd, onverminderd het recht van de Gebruiker of IPEX om zich tot de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker te wenden.

Direct contact
+31 (0)346 58 17 31

Meer weten?

[contact-form-7 id=”7″]

Ook zij gebruiken Aangetekend Mailen

Back To Top