Privacy Policy

HET BELEID VAN IPEX INZAKE HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

IPEX hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, contactpersonen van haar klanten, prospecten en alle personen die hun persoonsgegevens verstrekken aan IPEX. IPEX streeft ernaar om alle wetgeving die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te eerbiedigen.

Dit beleid is van toepassing op (i) alle personen die hun persoonsgegevens verstrekken aan IPEX, bv. in hun hoedanigheid van klant, leverancier, contactpersoon, prospect of bezoeker van haar productievestigingen of haar website, en (ii) alle personen van wie de persoonsgegevens worden verstrekt aan IPEX door klanten van IPEX in het kader van de levering van een dienst die onderworpen is aan een regelgevend kader (bv. geregistreerde e-mail). Dit beleid is van toepassing op alle methoden voor het verzamelen van gegevens, ongeacht of deze gegevens worden verzameld via telefoon, e-mail, contactformulier op de website, presentatie van een visitekaartje, enz.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking:

IPEX NV, met maatschappelijke zetel te 1480 Saintes, Avenue Landas 5, ingeschreven in de KBO [Kruispuntbank van Ondernemingen] onder het nummer 429.119.090.

IPEX LIEGE NV, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0667.681.781.

Contactpersoon voor gegevensbescherming: Jean-Marc STRAUVEN: DPO@IPEXGROUP.COM

Verzamelde gegevens.

IPEX verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals naam, voornaam, titel, adres, land, telefoonnummer, e-mail, moedertaal, login, wachtwoord, referentie van het bedrijf waarvoor u werkt, om de overeengekomen diensten te kunnen leveren en/of u te kunnen informeren over de door IPEX geleverde diensten. IPEX registreert ook beelden van haar bezoekers van haar productievestigingen met behulp van bewakingscamera’s. De beelden van bezoekers worden door IPEX opgeslagen op deze productievestigingen.

IPEX tracht enkel gegevens te verzamelen die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor haar doelstellingen. De beelden van de bewakingscamera’s worden tijdelijk bewaard en worden alleen in geval van incidenten bekeken.

Cookies.

IPEX gebruikt analytische cookies om uw gebruik en toegang tot haar website te verbeteren. IPEX kan dankzij deze cookies ook uw gebruik van haar website analyseren. Het is altijd mogelijk om cookies te weigeren. Bepaalde onderdelen van de website kunnen dan mogelijks niet werken. Indien u meer informatie wil over cookies kan u steeds surfen naar www.aboutcookies.org.

Verwerkingsgrond voor het verzamelen van gegevens.

Als u een product of dienst bestelt, verzamelt IPEX uw gegevens met het oog op de uitvoering van dit contract met u.

IPEX heeft ook belang om uw persoonsgegevens te verwerken om u op de hoogte te houden over promoties of speciale evenementen.

Indien uw gegevens worden verzameld en/of gebruikt in het kader van de uitvoering van een dienst die onderworpen is aan een reglementair kader (bv. geregistreerde e-mail), is de verwerkingsgrond een wettelijke verplichting.

IPEX heeft tot slot een belang om haar productievestigingen te bewaken. Dit zorgt er ook voor dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard.

Indien u nog nooit contact heeft gehad met IPEX en u bent geen professional die mogelijk geïnteresseerd is in IPEX diensten en/of producten, zal IPEX uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken.

Verwerkingsdoeleinden

IPEX gebruikt uw gegevens om

 • de door haar klanten gevraagde diensten te leveren in het kader van de uitvoering van haar contractuele verplichtingen,
 • uw vragen over haar diensten te beantwoorden,

Directe en indirecte gegevensverzameling.

In principe verzamelt IPEX de verwerkte gegevens rechtstreeks van u. IPEX kan echter ook indirect gegevens verzamelen door (i) professionele gegevens van verkopers op te zoeken bij bedrijven die mogelijke klanten kunnen zijn op websites (zoals Linkedin of websites van bedrijven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in IPEX-diensten) of in gespecialiseerde tijdschriften, of tijdens congressen of bepaalde gebeurtenissen die verband houden met IPEX-activiteiten, en (ii) wanneer uw gegevens aan IPEX zijn verstrekt door haar klanten in de loop van de levering van een dienst die aan een reglementair kader (bv. geregistreerde e-mail) is onderworpen.

Mededeling van gegevens aan derden.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld indien wettelijk verplicht) zal IPEX uw gegevens niet aan derden meedelen of verkopen.

Sommige derde personen kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken in het kader van de levering van diensten van technische aard, zoals leveranciers van computerdiensten (verwerkers).

Uw gegevens worden in geen geval buiten Europa verwerkt.

Toegang tot de verzamelde informatie, correctie, verwijdering van gegevens.

In de gevallen en in de mate voorzien door de wet kunt u, onder de volgende voorwaarden

 • toegang en/of een kopie vragen van uw persoonsgegevens opgeslagen in de IPEX-databases
 • vragen om uw gegevens te corrigeren of uw gegevens te verwijderen, voor zover dit de uitvoering van de door IPEX geleverde diensten niet onmogelijk maakt.
 • zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken om beperking van deze verwerking.
 • vragen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener worden doorgegeven.

IPEX kan u vragen om een bewijs van identificatie voor te leggen vooraleer in te gaan op uw verzoek.

Persoonsgegevens worden uit de IPEX-bestanden verwijderd uiterlijk na afloop van een periode van drie jaar na het einde van het contract of na afloop van een periode van een jaar na het uitblijven van een reactie van uw kant op een mededeling van of contact met IPEX.

Beveiliging van de gegevens.

IPEX heeft beveiligde servers en alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt door medewerkers die gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting.

Aanpassingen. Dit beleid wordt regelmatig bijgewerkt. IPEX nodigt haar bezoekers of contacten daarom uit om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Contact opnemen met IPEX.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, als u specifieke hulp nodig heeft of als u een opmerking heeft, vragen wij u contact met ons op te nemen via de onderstaande kanalen:

 • Per e-mail naar: DPO@Ipexgroup.com
 • Met de post naar: IPEX SA/NV, ter attentie van de DPO, Avenue Landas 5, 1480 Saintes.
 • Per telefoon: + 32 (0)2 641 12 00

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat wij uw gegevens niet behandelen met de zorgvuldigheid die u verwacht.

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in België kan worden gecontacteerd op het volgende adres:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00

Bekijk ook

Direct contact
+31 (0)346 58 17 31

Meer weten?

[contact-form-7 id=”7″]

Ook zij gebruiken Aangetekend Mailen

Back To Top